Performanța prin educație practică – constanta ecuației Universitate-Absolvent-Angajator

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Performanța prin educație practică
– constanta ecuației Universitate-Absolvent-Angajator

Proiectul „Performanță prin educație practică”, ce are ca obiectiv creșterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de  studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică  organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi  domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin  86 studenţi sau absolvenţi, a implementat facilitarea evoluţiei de la statutul de student la cel de angajat pentru studenți, dar și experienta indelungata a antreprenorilor a lucrului cu studentii.

Proiectul, prin Beneficiar și Partenerul de proiect, – Camera de Comerț și Industrie Brașov și CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, a dispus de resursa umana de calitate si a asigurat expertiza astfel incat tinerii din grupul tinta sa se bucure de servicii la standarde superioare – consiliere si orientare profesionala, dar si stagii de practica care să ofere o experiență profesională de calitate.

Au avut loc întâlniri, Mese Rotunde, Conferințe de lucru – sesiuni de discuții ce au adus la masa dialogului studenții, antreprenorii și reprezentanții mediului academic ai universităților angrenate în acest proiect. În cadrul analizei realizate în rândul angajatorilor fie ei din mediul public sau/şi privat,  au fost  abordate aspecte privind relaţia dintre ceea ce se predă în şcoală şi ce anume se cere pe piaţa muncii, percepţia angajatorilor asupra calităţii educaţiei şi formării profesionale a populaţiei în vârstă de muncă etc. Educaţia şi formarea profesională a tinerilor şi adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini, necesare pentru:

  1. împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;
  2. integrarea socială şi participarea activă în societate;
  3. ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile.

Realizarea feedback-ului în cazul antreprenorilor și al absolvenţilor s-a efectuat pe bază de chestionar care să investigheze satisfacția studenților față de învățământ, nevoile lor de formare, nevoile lor de informare, așteptările lor de la instituțiile de educație, precum și nevoile și așteptările antreprenorilor ca și angajatori. Rezultatele se vor aduna într-un document de analiză.

Ca metologie de construire a chestionarului, s-a utilizat un formular cu întrebari multiple, cu tipologii diverse, cum ar fi: întrebări cu scale de evaluare, întrebări cu definire liberă a scalelor, întrebări cu criterii prestabilite, itemi de ierarhizarea opțiunilor, întrebări proiective etc. Colectarea datelor despre absolvenți se face prin utilizarea chestionarelor, ce cuprind atât informații obiective legate de traiectoria educațională, dar și date de percepție privind calitatea și relevanța proiectului PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ.

Chestionarul a fost conceput astfel încât să permită surprinderea opiniilor şi percepţiilor angajatorilor cu privire la absolvenţii de învăţământ superior. Prezentul studiu scoate în evidență importanța înțelegerii aprofundate pe care ecuația universitate-absolvent-angajator trebuie să o aibă în privința:

  • cerințelor angajatorilor privind competențele profesionale, în contextul evoluțiilor din piața forței de muncă;
  • motivația tinerilor absolvenți, deci a viitorilor angajați, strâns legată de posibilitatea ca aceștia să obțină performanță.

Certificarea acestor rezultate pot fi utile în:

  1. adaptarea procesului de învățământ la cerințele pieții forței de muncă;
  2. înțelegerea cât mai bună de către tinerii absolvenți a cerințelor și așteptărilor angajatorilor, raportate la bagajul de cunoștințe și aptitudini solicitat și posibilitatea de adaptare la aceste cerințe;
  3. oferirea unui set de aptitudini și motivații cheie legate de performanța profesională a tinerilor angajați, încurajând astfel implicarea acestora, dezvoltarea profesională și, implicit, eficiența organizației.

Pentru asigurarea și armonizarea calității învățământului universitar cu domeniile de educație și formare profesională europene, atât studenții cât și angajatorii adoptă revizuirea calificărilor (acolo unde este cazul) în scopul adaptării cerințelor angajatorilor și totodată demararea programelor și stagiilor de practică adecvate. Analiza documentului de poziție va fi prezentată în cadrul conferinței ce se va organiza la finalizarea proiectului, în luna septembrie a acestui an. În concluzie,ca o sinteză a ceea ce s-a analizat până acum, un fapt este cert. Avem nevoie de un învățământ superior la standarde înalte de calitate, deschis către nou și adaptat cerințelor pieței forței de muncă. Acest proces reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de integrare. Parcurgerea stagiilor de practică într-un mediu  competitiv și într-un climat realistic prin prisma angajatorilor și a tutorilor din acest proeiect, oferă studenților accesul la un loc de muncă adecvat studiilor și experienței practice profesionale.

Totodată, proiectul aduce în atenție și aspectul calitativ al educației, care nu este numai o determinantă în schimbările din viața fiecărui individ, ci și un factor de dezvoltare.

Parcurgerea de către tineri a unui proces de performanță prin educație practică oferă oportunitatea de a se adapta mai ușor pe locuri de muncă adaptate competențelor ce țin de specialitate sau aptitudini.

Solicitantul si Partenerul au conlucrat astfel pentru implementarea proiectului, conform rolurilor descrise in proiect, oferind posibilitatea integrarii pe piata de munca, facilitand angajarea. De asemenea, au fost create premisele unui dialog constant, astfel  universitatile vor raspunde mai bine solicitarilor pietei de munca si curriculumul va deveni mai relevant in raport cu nevoile angajatorilor; integrarea pe piata muncii a viitoarelor generatii de absolventi se va realiza mai facil, ca urmare a cresterii gradului de armonizare dintre scoala si piata de munca; productivitatea si eficienta intreprinderilor care vor angrena studenti implicati in proiect va creste.

Asigurarea stagiilor de practica în rândul angajatorilor, a dus la dezvoltarea aptitudinilor de munca si a competentelor profesionale ale studentilor, fapt ce  asigură elementul de constnță în relația educatie – angajatori. Astfel, proiectul vine in intampinarea uneia dintre problemele principale ale pietei de munca – diferenta dintre cunostintele dobadinte in sistemul de invatamant si cerintele angajatorilor, care afecteaza pe de o parte, tinerii absolventi de studii superioare si pe de alta parte angajatorii, grevati de costuri superioare necesare integrarii si pregatirii noilor angajati in acord cu necesitatile unui climat de munca dinamic, bazat pe spiritul de competitivitate si concurenta.

Alexandra Grancea
Expert stakeholder engagement și stagii de practică

No Comments

Post A Comment